Contents tagged with قوز کمر

  • اصلاح قوزی پشت

    Tags: گوژپشتی, قوز کمر, قوزی پشت

    متن خلاصه: برطرف کردن علت اصلی گوژپشتی و دقت در وضعیت نشستن و اصلاح آن، نحوه ایستادن و حمل بار، به‌خصوص کوله‌پشتی ضروری است. چندین عامل در بروز وضعیت گوژپشتی یا قوز کمر است.

    برطرف کردن علت اصلی گوژپشتی و دقت در وضعیت نشستن و اصلاح آن، نحوه ایستادن و حمل بار، به‌خصوص کوله‌پشتی ضروری است.

    چندین عامل در بروز وضعیت گوژپشتی یا قوز کمر است. 1. بد قرار گرفتن وضعیت … more

  • 1